@piyamitrgroup
         

งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

[ ภาพ 1. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 2. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 3. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 4. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 5. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 6. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 7. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 8. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)[ ภาพ 9. ] งานถมดินและถมลูกรัง โครงการบ้านชาญอิสระ บางนา ผู้ว่าจ้าง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)