@piyamitrgroup
         

ขั้นตอนการเตรียมงาน Asbestos Abatement Process

ขั้นตอนการเตรียมงาน Asbestos Abatement Process

 ขั้นตอนการเตรียมงาน

Asbestos Abatement Process


 จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำการรื้อถอน 

Site Area Preparation


ใช้ผ้าพลาสติกปิดคลุมพื้นที่ ทำนั่งร้าน แผงกั้นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ เตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนจากตัวผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพื้นที่สำหรับวางกองขยะแร่ใยหินจากการรื้อถอน 

Sealed off the area using polyethylene plastic, build the scaffolding,  install warning signs, arrange decontamination area for staff, set the area for keeping asbestos waste.

 

  

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรื้อใยหิน  

Equipment for Asbestos Abatement

อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ใยหิน  ถุงใส่วัสดุแร่ใยหิน, ป้าย สติ๊กเกอร์ ถังฉีดละอองน้ำ , ผ้าพลาสติดแบบทึบอากาศ , เช่น คีม, ค้อน , ชะแลง , เครื่องดูดฝุ่นที่ติดตั้งถุงกรองชนิดประสิทธิภาพกรองสูง (Hepa Filter), เครื่องวัดปริมาณฝุ่น ปริมาณแร่ใยหิน , อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แว่นตานิรภัย , ชุดป้องกันฝุ่นกันแร่ใยหินแบบใช้แล้วทิ้ง , หน้ากากกรองฝุ่น 3M, ถุงมือยาง,  พลาสติกคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง

Warning sign and stickers, plastic sheet, Hepa Filter vacuum, Air monitor equipment, PPE such as safety glasses, hard hats, half-face respirator with 3m Hepa filter, full body disposable suits, plastic disposable gloves, disposable overshoes

   


 

ขั้นตอนการรื้อถอน Demolition Process

 

-       ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนทำการรื้อถอนแร่ใยหิน ก่อน 1-2 วันและจัดให้มีเครื่องวัดอากาศส่วนบุคคลติดที่ตัวคนงานเพื่อวัดปริมาณความเข้้มข้นของแร่ใยหินทั้งในอากาศและที่คนงานได้สัมผัส 

Install air monitoring equipment 1 or 2 days before the demolition and arrange the personal air monitor for staff to mesure the level of asbestos.

 

 

-       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหิน วิธีการรื้อถอนและการกำจัดขยะของวัสสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินแก่พนักงาน 

Instruct staff about the danger of Asbestos and Asbestos abatement process.


 

-       สาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ตรวจสภาพของอุปกรณ์ และตรวจสอบความแนบกระชับของอุปกรณ์ 

Demonstrate how to use personal protective equipment, check the condition and do the fit test.

    

 

-       รื้อหลังคา ฉีดพ่นน้ำยาผสมสารป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นก่อนเริ่มทำงาน และระหว่างรื้อถอนให้มีความชื้น แต่ไม่ให้เปียกแฉะ 

Dismantle the roof, spraying amended water before starting the process 

 

 

-       ระวังให้มีการแตกน้อยที่สุด และค่อยๆลำเลียงหลังคาที่รื้อแล้วลงมากองเก็บไว้บนพื้นที่ที่แยกไว้สำหรับวางขยะแร่ใยหินซึ่งปูด้วยแผ่นพลาสติก และมีธงแดงล้อมกันพื้นที่ไว้

Try not to break anything and carefully carry the roof to the separated area prepared for keeping the asbestos waste. Asbestos waste are located on plastic sheet with the red mark sign to enclose the area.

 

   

 

-       รื้อแผ่นผนัง siding ฉีดพ่นน้ำบริเวณพื้นที่ที่จะรื้อถอน และทำเทปใสติดตรงบริเวณหัวตะปูก่อนที่จะใช้คีมดึงหัวตะปูออก ค่อยๆลำเลียงด้วยมือโดยไม่ให้แตกหัก Dismantle the siding wall, spraying amended water before starting the process and attached the duct tape on the nail’sheads before pulling them out and hand carry wall one by one. Try not to break it


         

-       รวบรวมขยะแร่ใยหินใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้นสีแดงที่มีความหนาอย่างน้อย 0.15 มิลลิเมตร โดยบรรจุขยะไม่เกิน 25 กก.ต่อถุง ปิดผนึกด้วยเทปกาว และแปะสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็นขยะแร่ใยหิน และนำออกจากพื้นที่รื้อถอน Collect asbestos waste in 2 layered red polyethylene plastic bag (minimum thickness of 0.15 mm), load the waste no more than 25 kg per bag, securely seal them with duck tapes, label it according to the regulation and take the waste from the demolition area.

   

 

การจัดเก็บและการส่งมอบเพื่อฝังกลบ

 

-       เตรียมการขนส่งขยะแร่ใยหินโดยรถบรรทุกที่ได้รับอนุญาต Prepare the transportation of asbestos waste by the licensed truck.

-       จัดวางภาชนะที่บรรจุขยะแร่ใยหินในรถบรรทุกอย่างระมัดระวัง carefully load asbestos waste in the truck.

-       รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งขยะแร่ใยหินต้องเป็นระบบปิดโดยมีแผ่นชีทหนาคลุมป้องกันการรั่วไหลของฝุ่น the truck is sealed with thick plastic sheet to prevent the leak of asbestos dust.

 

 

ขนส่งขยะแร่ใยหินไปยังพื้นที่ฝังกลบที่ได้รับอนุญาต Transportation of asbestos waste to the authorized landfill.


 

การทำความสะอาดพื้นที่ Area Cleaning

 

-       ทำความสะอาดแผ่นพลาสติกที่คลุมพื้นที่รื้อถอนด้วยการดูดฝุ่น หรือเช็ดหมาด

Clean plastic sheet that used to seal the demolition area with the Hepa filter vacuum or wet cleaning.

 

-       ทำความสะอาดฝุ่นหรือเศษกระเบื้องที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่รอบๆโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

-       Clean the dust on the area with Hepa filter vacuum.