@piyamitrgroup
         

งานรื้อภายในอาคาร A 13 นิคมอัญธานี บริษัท แพนดอร่า (ประเทศไทย) จำกัด

งานรื้อภายในอาคาร A 13 นิคมอัญธานี บริษัท แพนดอร่า (ประเทศไทย) จำกัด

งานรื้อภายในอาคาร A 13 นิคมอัญธานี บริษัท แพนดอร่า (ประเทศไทย) จำกัด


งานรื้อภายในอาคาร A 13 นิคมอัญธานี บริษัท แพนดอร่า (ประเทศไทย) จำกัด

[ ภาพ 1. ] งานรื้อภายในอาคาร A 13 นิคมอัญธานี บริษัท แพนดอร่า (ประเทศไทย) จำกัด