@piyamitrgroup
         

งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า

งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า


งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า

[ ภาพ 1. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 2. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 3. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 4. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 5. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 6. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 7. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า[ ภาพ 8. ] งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เก่า ผู้ว่าจ้าง บ.นิชชิน ถนนปู่เจ้า