@piyamitrgroup
         

งานรื้อโครงเหล็กหลังคา บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

งานรื้อโครงเหล็กหลังคา บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

โดยใช้รถแมคโครใส่หัวกรรไกรในการรื้อถอน  ไม่ใช้ไฟ ทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย ผู้ว่าจ้าง บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


งานรื้อโครงเหล็กหลังคา

[ ภาพ 1. ] งานรื้อโครงเหล็กหลังคา บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด