@piyamitrgroup
         

งานรื้อโรงเลี้ยงสัตว์ ที่ โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

งานรื้อโรงเลี้ยงสัตว์ ที่ โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม


งานรื้อโรงเลี้ยงสัตว์ ที่ โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

[ ภาพ 1. ] งานรื้อโรงเลี้ยงสัตว์ ที่ โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม