@piyamitrgroup
         

งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23

งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 1. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 2. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 3. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 4. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 5. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 6. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 7. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 8. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 9. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 10. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 11. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23[ ภาพ 12. ] งานรื้อถอนอาคาร 1 อาคาร โครงการ ปรีชา คอร์ท (ประสานมิตร) ซอย สุขุมวิท 23